Profil Sekolah

Assalamualaikum. Menjadi Insan yang seutuhnya perlu adanya pendekatan kerohanian didalam diri. Pendidikan yang bermarwah dan bermartabat menjadikan insan di pandang cakap dalam kehadirannya di kalangan masyarakat dan dunia kerja. SMK Bina Insan menjadi Tempat bagi insan yang beriman, berkemajuan serta memiliki potensi keahlian teknologi yang tinggi. Selamat Bergabung di SMK Bina Insan Siak Hulu.

Menjadi sekolah yang unggul dalam pendidikan keterampilan, dan keahlian berbasis keilmuan dan imtaq.

(1)Membentuk karakter anak didik yang kokoh, terampil, ahli,kreatif, dan berjiwa kemajuan (2)Membentuk anak didik berakidah kokoh, berakhlakulkarimah, dan rajin ibadah serta patuh kepada orang tua (3)Membangkitkan jiwa sosial anak didik, toleran terhadap sesama, dan suka berkorban (4)Membekali anak didik dengan ilmu pengetahuan, agama, dan wawasan kebangsaan yang kokoh.